یه بار به یکی از دوستام یه سایت معرفی کردم که بره عضو

بشه

بعد ازش پرسیدم ایمیل داری برای این سایته باسد ایمیل داشته

باشی

مامانش گفت اره پدرش ایمیل داره

منم همینجوری مونده بودم:|    :|     :|

اخه من تنهایی خودم 2.3 تا ایمیل دارم اون وقت اون خانوادگی

یدونه ؟؟؟؟؟؟؟

یه ذره تعجب نداره برای شما؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!