وای نهگریه

امروز من سرما خوردم اصلاااااااا حوصله ی سرما خوردگی رو

ندارم برام دعا کنید که بدتر از اینی که هستم نشم تازه نزدیک

مدرسه ها هم که هستخمیازه

نــــــــــــــه من نمیخوام سرما خورده باشمدل شکسته

تقصیر خودمم بود از حموم اومدم با موهای خیس صاف نشستم

جلوی کولرخوشمزه

هی مامانم گفت فاطمه پاشو برو اونور بشین سرما میخوری

منم نرفتم اومد کولرو خاموش کنه نذاشتم اخه اون وقت خودش گرمش بودنیشخند

حتما دعا کنید دوس ندارم سرما خوردگیو....ابرو

مرسیییییییییییییماچ

نظرم حتما بذارید ThanQقلب