یه سری قرص روی اپن بود هم برای مامانم هم برای

بابامخنثی

بعد از شام بابام گفت اون قرص منو بیار.

یدونشونو حدس زدم مال بابامه از توی جاش دراوردم

اخه خیییلییی حال میده با یه لیوان اب بردم دادم بهشفرشته

بعد گفت:اینکه قرص من نیست!!!!!!!!!!این چیه

اوردی??!!!!!!کلافه

من:اااااا پس کودومشه؟؟؟!!!!!سوال

_اونی که زرده

یدونه پیدا کردم دیدم یه ذره نارنجی بود انگار بردمچشمک

میگه زرد فاطمه زرد میدونی چه رنگیه؟؟؟؟؟ابله

بابا!!!!!میدونم اهان اینو میگی؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!نیشخند

تازه پیداش کردم

اونم یه نگاه عاقل اندر باحال بهم انداختمژه

نظررر نمیذاری؟؟؟ قلب