ماچسلاااااامقلب

یه عینک 3 بعدی خریده بودم امروز داشتم عکسای 3 بعدیه

نجومی میدیدم انقدر خوشگل بودن!!!!خوشمزه

بابام تو اتاقم بود گفت این عینکت چیکار میکنه؟سوال

_عکسای 3 بعدی رو میشه باهاش دید.

_ااا بده ببینم..

دادم بهش حالت 3 بعدیشو حس نمیکرد میگم بابا اخه چرا 

نمیبینی؟؟کلافه

اخرش بیخیال شدگفت اون موقع چی برات اوردن؟؟؟متفکر

(من چند وقت پیش تو یه مسابقه برنده شده بودم اونو میگفت

کلا بابام اینجوری حرف میزنه باید حدس بزنم در مورد چی

صحبت میکنه!!!)نیشخند

گفتم یه عینک خورشیدی و....

_یعنی باهاش میشه خورشیدو دید؟؟؟

_اره دادم بهش:

داشت هی اطرافشو نگاه میکردتعجب

میگم بابا با اون تو لامپم که نگاه میکنی هیچی پیدا نیست دیگه

اینجوری که هیچـــــــــــــی

گفت اااا واقعا؟؟؟

_اره فیلتر مایلار دارهابرو

اخرش بابام گفت: پس مواظب باش همینجوری به خورشید نیگا

نکن مخت تاب برمیدارهنیشخند

البته تاب داره هااا بیشتر میشه!!!!!!!!خنده

نه مواظبم

حتی دیگه بابامم میدونه چقدررر دیووووووونممممقهقههنیشخند

نظر یادت نرههههههه بای بای