سلامم دوبارهنیشخند

امروز دختر خالم اومده بود خونمون

رفت فیسبوک اولش که رفت با میل من ساین این شده بود

همونجا موند رفت تو پیج خودش هرررچییی که میتونست از

طرف من لایک کرد و کامنت گذاشت و کلا هر کاری دلش

میخواست کرد تازه یه مسیجم داشتم اونم باز کردکلافهتعجب

میگم مگه فضولی مسیجای منو میخوای چیکار؟؟؟!!!!

اینم از کارای دختر خالمخنده

نظرر نمیذاریییی نیشخند