اگه یه دیوونه ای مثل خودم اومد تو وبلاگم حتما نظر بذاره چون:

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش اید 

نیشخندنیشخندنیشخندقلبقلبقلبچشمکچشمکچشمکفرشتهفرشتهفرشته