همین چند روزا هی از خونه رفتیم بیرون هممون.حالا یا برای خرید یا یه چیزی پیش

میومددیگه...

بعد یادمون رفته کامپیوتر رو خاموش کنیم.وقتی برگشتیم یادمون افتاده و......نیشخندنیشخند

حالا دیشب به خاطر همون کتابه جو پ ن پ منو گرفته بود.ابله

خواهرم رفت روی تختش که بخوابه منم اومدم کامپیوتر خاموش کنم بعدش بخوابم.

بعد به خواهرم میگم:کامپیوترو خاموش کنم؟

خودم ادامش :پ ن پ بذارم دوباره این دفعه هم تا صبح 

روشنبمونه وقتی بیدار شدیم کلی بخندیم خندهنیشخند