اخ توی مطلب قبلی یه چیزیو یادم رفت بگم.

نیشخندنیشخندنیشخندصدای بوقش مثل بوق کامیونهنیشخندنیشخندنیشخند

بوق کامیون نظر نداره؟ عینک