خودتون میدونین که من خیییییییلیییییییییییی اپ میکنم درسته؟لبخند

زیاد اس ام اس بازیم نمیکنم و همش در حال کار با کیبردم.

خلاصه

امروز اومدم اس ام اس بدم.خواستم ! بذارم بعد با گوشیم # رو گرفتم بعدشم 1 قهقههقهقههدلقکدلقک نیشخندنیشخند

انقدر به خودم خندیـــــــــــــــــدمنیشخند

نظر یادت رفت