امروز چونکه مامانم روزه بود از کل ناهار من و خواهرم .خواهرم فقط سیبزمینی سرخ کرد.خندهکه کمک کرده باشه.

بعد حالا سر ناهار هی به من میگه سیب زمینی بخورقهقهه

خودش سیب زمینی میخوره میگه چه خوش مزهتشویقخوشمزهتشویقخوشمزه

دوباره به من میگه...............اوه

تازه سیب زمینیش خام بود هنوز سرخ نشده بـــــــــــــــــــــــــودسبزسبز

نظر......نذاشتی

کجا میری نظر بذار بعد