فکر کنم تکراریه ولی مینویسم شایدم تکراری نبود براتون:

اینو بخون:ژژژژژژژژژژ

حالا زبونتو دربیار و اینو بخون:ژژژژژژژژژژژژ

سخته نه؟؟؟؟نیشخند

الان که داری تمرین میکنی عیییییییییین این عقب افتاده ها

شدی که دارن سعی میکنن حرف بزننقهقههقهقهه

حالا که عقب افتاده شدی نظر نمیذاری؟؟گریهگریه