دیروز لاک سبز(دقیقا همینرنگی)زده بودم با یه شلوار سبز و توی

کفشمم یه ذره سبز داشت.گاوچران

تو کلاس دختره بهم میگه لاک قشنگ

فکر کنم میخواست مسخرم کنه.

منم کم نیووردم به شلوار و کفشم اشاره کردم بهش گفتم با

اینا ست کردم.زباناز خود راضی

بعدش دیگه هیچی نگفتـــــــــــــــــــــــنیشخند

حالا همین دختره یه سوتی داد سر کلاس هیشکی نشنید فقط

منو خودش شنیدیم انقدر خندیدیمـــــــــــــــــــــقهقههقهقههقهقهه

فکر کنید سر کلاس نجوم یه لحظه فکر کرد کلاس زبانه.

از معلم یه سوال پرسید بعدش که جواب داد

گفت:هیپنوتیزمyes,thanks

زیاد خنده دار نیست ولی نمیدونم اون موقع انقدر خندیدیم جاتون خالی بود چشمکخنده

حالا سوتی اون و کم نیووردن من نظر نداره؟؟؟چشمک