فکر نکنید که انقدر دیوونه و خنگولم که بازم سوتی دادم این سوتی مربوط میشه به پارسال:

جوهرنمک هم مارک "صاف" داره و هم مارک "من" داره و من اینو نمیدونستمدلقک

رفتم توی بقالی نزدیک خونمون.بهش گفتم یه جوهرنمک صاف بدین.گفت :من بدم؟سوال

منم با کللللیییییی تعجب و علامت سوال گفتم:پس کی خودم بردارم؟؟؟!!!قهقههنیشخندخنده

انقدر ضااااایععععععععععععع شدم نمیدونین.اون مرده هم

خیییلیییی خندش گرفته بود ولی به روی خودش نمیووورد.منم

به روی خودم نیووردم.از خود راضیعینکبعد که اومدم خونه برای همه تعریف

کردم انقدررررررر خندیدیمممممم تازه بابام برای مامان بزرگم

هم تعریف کرد اونم انقدر بهم خندیدددددددد.نیشخند

این سوتی از همه بدتر ضایعم کرد حالا نظررر نداره؟؟؟