بهم نخندینا باشه؟؟؟استرسچشم

دیروز یه سر چادر مامانمو من گرفته بودم یه سرشو

خواهرم...هی من میکشیدمش،خواهرم میکشیدش به طرف خودش......هوراتشویقمژه

خلاااصهههههههه

یه دفعه خواهرم ولش کرد منم مستقیم با مخ تشریف بردم توی

مبل........نیشخندنیشخندنیشخند

نخندین دیگه قهرقهقهه

اولش قول دادی نخندی حالا که خندیدی اشکالی نداره نظرم

نمیخوای بذاری؟ متفکر