ســــــــــــــــــــلاممممممممممممم!!!!!!!!!!!بای بای

چطوریــــــــــــــــــــــــنلبخند

خوش اومدین به وبــــــــــــــــــــــــمفرشته

امروز یه چیز دیگه کشف کردم....چشمک

نه دروغ نمیگم ؛ جدیدا کاشف شدما دو تا چیز تا حالا کشف

کردم که یکیشو قبلا گفته بودم.

ما پنجره های خونمون شیشش اینه ایه.و عکس اسمون میافته

توش........بیچاره گنجیشکا فکر میکنن اسمونه میان خودشونو

میکوبونن بهش....انقدر ادم دلش میسوزه خییییییییلیییییییی

محکم میخورن به شیشه.گریهگریهناراحتناراحت

دیروز صبح با صدای یکی از این گنجیشکایی که خودشو کوبوند به پنجره بیدار شدم.خوابساکتخمیازه

اخه ه ه ه ه ه ه ه ه

معلومه که چقدر دردشون میاد!!... 

کشف غمناک من نظرررر نداره ه ه ه ه ه نیشخند