امروز بعد از ناهار داشتم مخزن اب یخچالمونو پر میکردم(انقدر از

این کار بدم میــــــــــاد ولی مجبور بودم اخه مامانم روزس)خنثیسبزابرو

همینجوری که داشتم اب میریختم توش هی دیدم چرا پر

نمیشه؟؟؟!!!!!!ابرومتفکرتعجبسوال

هی اب ریختم،اب ریختم،پر نمیشد؟؟؟!!!!!!تعجب

بعدش که در یخچالو بستم دیدم بابام داره از اون ور هی اب

میخوره........خندهنیشخندقهقهه

سرکار مونده بـــــــــــــــودمممممممممممنیشخند

نظر.یادت.نرهقلب