یکی از راه های ازار و اذیت مردم اینه که دوش اب رو روی اب

سرد و دوش بالا تنظیم کنی که نفر بعدی که میره حموم یخ کنه.شیطاننیشخند

رفته بودم حموم دوش اب دقیقا همینجوری بودزبان

حالا من نمیدونم نفر قبلی تنظیم کرده بوده یا حواسش نبودهمتفکرابرو

اگه حواسمو جمع نمیکردم یـــــــــــــــــــــــــخ کرده بـــــــــــــــــــــــــودمـــــــــــــنیشخند

خوب شد حواسمو جمع کردم

نظر یادت نره