حالا که من تو مطلب قبلی یه زبون جدید یادت دادم

نظر بذار دیگههههههه 

نیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند