یه چیزی امروز یاد گرفتم خیلییی باحالهچشمک

سه دزد بز دزد رفتن بز دزدی.یه دزدبزدزد دو بز دزدید.دو دزد بزدزد یه بز دزدیدن.یه دزد بزدزد به دو دزد بز دزد گفت من یه دزد بز دزد دو بز دزدیدم شما دو دزد بزدزد یه بز دزدیدین؟

خییییییییییلییییییییییییی باحاله داشتم تو خونمون واسه خودم هی تکرارش میکردم بلند بلند بابامم میشنید که یه دفعه عصبانی شد و سرم داد زدنیشخند ولییییییی خیییلییییی با حاله نه؟؟؟؟؟؟نیشخند

پس چرا نظر نمیذاری؟؟؟ گریهگریهگریه