از طرف کلاس نجوم گفتن که میخوان بچه ها رو ببرن یه اردوی

رصدی...خوشمزه

منم که خیییییییییییلییییییییییییی دوست داشتم برم دنبال یه

فرصت خیییلیییی خوب بودم که به بابام بگم و اونم قبول کنه..منتظر

خلاصه روز اولش دیدم نه انگار امروز نمیشه...گذشت و گذشت

تا دیروز بهش گفتم....بابامم اصلا نه گفت برو نه گفت نرو.سوالسوال

امروز باید زنگ میزدیم خبر میدادیم که میریم یا نه...نیشخند

دیشب که اومد خونه به بابام گفتم باید فردا خبر بدم

بهشون....برم؟؟؟ابرو

بعد گفتش:خودت میخوای بری؟؟؟متفکر

منم که خیییییییلیییییی دوست داشتم برم گفتم اره خودم

خیلییییییی دوست دارم.قلب

بعدش با کمال نا باوری و تعجب گفتش خوب برو....هورا

منم داشتم از خوشحالی بال در میووردممممممممممممدلقک

بعدش رضایتنامه هم اوردم امضا کردددددددددددددددددددعینک

هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقلب

هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابغل

خیییییییییلیییییییییی خوشحالممممممممم

نظر.یادت.نره