امروز با خواهرم قرار گذاشتیم که همش با من اینگلیسی حرف

بزنه که من یاد بگیرم...عینک

داشتیم 2 تایی تو فیسبوک میچرخیدیم......نیشخند

یه سری جمله های اینگلیسی بود که من معنیشونو

نمیفهمیدم.ابرو

اونم داشت 1 ساعت هر کلمشو به اینگلیسی برای من توضیح

میداد که معنیشو یاد بگیرمخوشمزه

منم مثه خنگا نیگاش میکردم..........دقیقا اینجوری:خنثیسوال

نمیدونین چقدر خنده دار بــــــــــــــــــــود.قهقهه

بعد از 50 بار توضیح دادن به مدلای مختلف تازه معنی کلمه

هاشو یاد میگرفتم.نیشخند

بعد موضوع اون جمله رو اصن یادم میرفت روش تمرکز کنم ببینم

چیه؟؟!!!زبان

 نمیدونین چقدر اینگلیسی سخته اصن یه وضعـــــــــــی

بابا این ایتالیایی خودمون خییییلیییییی راحت تره ه ه ه ه!!!!!قلب

نظر یادت نره