واااااااااــــــــــــــــــــی

چه شهابای قشنگـــــــــــــــــــــــیخوشمزه

بازم دلم میخواد برم شهاب ببینم ولی دیگه خیییلیییی

خوابم گرفتهخمیازه

اولش با خودم قرار گذاشتم حداقل 10 تا شهاب ببینم.....

ولی فقط 9 تا شهاب دیدم!!!!قلب

اولیش از همشون خوشگلتر بود...قلب

عـــــــــــــــالـــــــــــــــــی بـــــــــــــــــــــــــــود

شما تا حالا شهاب دیدین؟؟؟منکه اولین بارم بود

اگه دیدین یا ندیدین حتما توی نظرات برام بنویسید و اگه

تعدادشونو میدونینچشمک

خییییلییییی خوشحاللللللل میشمممممممممم وقتی

نظر میذارین خجالت