هورااااااااا بلخره روز اردو رســــــــــــــــــــیــــــــــــــدهورا

من خیییییییلیییییییی خوشحالم چون تا حالا برای رصد به

خارج از شهر نرفتمهیپنوتیزم

و کسی نبوده که توی پیدا کردنه صورت فلکی ها کمکم

کنه....خوشمزه

مطمئنم که خیلی خوش میگذره ه ه ه ه ه هخوشمزه

فردا که کلا نمیتونم اپ کنم چون نیستم....و پس فردا

 ظهر میامناراحت

این پست فقط برای این بود که بگم باــــــــــــــی

دوستای خوبم تا پس فردااااااابای بای

خییییلیییی دوست داشتم این دو روزم میتونستم اپ کنم

ولی نمیشه دیگه البته حالا اشکالی نداره ه ه هدل شکسته

بعدش که میام انقدر از اردو اپ میکنم که دیگه حالتون از

وبم به هم میخورهقلب

باــــــــــــــی دوستای گلــــــــــــــــم قلبماچبغلبای بای