سلامممم!!!!!

امروز توی حیاط خونمون یدونه مارمولکــــــــــــــــ پیدا کردمــــــ مرده ....

خشکم شدهزبان

ولی خیییییلیییییی خوشگل و کوچولوئهقلب

چند تا عکس ازش گرفتم براتون میذارم ببینین چقدر خوشگلـــــــــــــه

هنوزم توی اتاقمه بابام میگه بندازش دور مریضت میکنه.سبز

منم گفتم نه بابا مرده.نیشخند

گفت مرده؟؟خوب نیگرش دار(منظورش این بود که مریضت میکنه گوش نمیدی

خوب نیگر دار چیکارت کنم؟؟)

عکساشو ببینین:

این اندازش نسبت به دست خودمه:فرشته

اینم نسبت به چوب کبریتهقلب:

توی این عکس انگشتاشو نسبت به انگشتای من ببینین چقدر خوشگل و کوچولوئه:ماچ