توی خونه ی ما هیچکسی ایتالیایی بلد نیست ....ناراحت

فقط من بلدم....ناراحت

برای همین نمیتونم با هیچکی حرف بزنم .گریه

امروز داشتم همینجوری به ایتالیا و زبونشون فکر میکردم که یه

چیزی به ذهنم رسیـــــــــــــــدچشمک

من میتونم یه طوطی بخرم که باهاش ایتالیایی حرف بزنم اونم

یاد بگیره بعدش من و اون با هم حرف میزنیم هیچکسی هم

نمیفهمه چی میگیـــــــــــــــمخوشمزهنیشخندزبان

فکر باحالیه نه ه ه ه ؟؟؟؟؟خوشمزه

بعدش که یه ذره دیگه فکر کردم دیدم اره خیییلییی خوبهمتفکر

به مامانم گفتم مامان من از این طوطیا که طوسی هستن و از

بقیه ی طوطیا بهتر یاد میگیرن حرف بزنن میخوامنیشخند

مامانم هم با کمال ارامش گفت باشه بهش میگم.خنثی

ماماننننننننننننن خیییلیییییی بــــــــدی من دارم

جــــــــــــــــــــــــــدی میگممممخنثی

ایـــــــــــش من از این طوطیا میخوامممممممناراحت

نظر نمیذاری؟؟؟؟؟گریه