وووویییییییاسترس

الان خیییلییی شاد و خوشحال داشتم توی نت میچرخیدم....

ناگهان....نگران

یه دفعه یه صدای گربه اومد انقدر ترسیدم پرتاب شدم روی تختم

البته نه دیگه در این حد ولی از جام یه دفعه پریدماسترس

واااااای هنوز قلبم داره تند تند میزنهقهقهه

تو تا حالا اینجوری ترسیدی؟؟؟؟ نیشخند