اینایی که با موبایل بهشون زنگ میزنی و یهو قطع میشه

وسطش... بعد دوباره زنگ میزنی میبینی

اشغاله، میفهمی اون داره تو رو میگیره...بعد یه کم صبر میکنی

اون زنگ بزنه هیچ خبری نمیشه،

میفهمی اون زنگ زده دیده اشغاله فهمیده تو داری زنگ میزنی

صبر کرده تو زنگ بزنی...

بعد تو دوباره زنگ میزنی میبینی اشغاله...

میفهمی صبرش تموم شده و تصمیمگرفته خودش زنگ

بزنه....دوباره صبر میکنی و همین طوری این

... داستان ادامه داره....
 خوب لامصب میبینی که من زنگ زدم از اول! قطع شد صبر کن

خودم میگیرم چرا رو اعصاب خودت و خودم

رژه میری ؟

نیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند

وااای یه لحظه صبر کن....نظر یادت رفتناراحت