من مترسکا رو خییلیی دوست دارم خییلیی خوشگلندقلب

یه کتاب داشتم یه داستان خیلیییییی خوشگل در 

موردشون بود اینم از توی اون کتابه کشیدمچشمک

نظرتون چیه؟؟؟

نظرتون درباره ی مترسک چیه؟؟؟