وااای امروز یه اتفاق بدی افتاد...

قرار بود دوستای خواهرم بیان خونمون ..

منم پای کامپیوتر نشسته بودم ولی خیییییلییییی کج و کوله

نشسته بودم!!!نیشخند

پام روی میز بود صندلیم از میز فاصله داشت به زور دستم به

موس میرسید....هدفونم گذاشته بودم صداشم تا اخر زیاد

هیچیم نمیشنیدمنیشخند

یهو دیدم همشون تو اتاقن و منتظرن من پاشم..!!!!!!!!خجالت

به خاطر طرز نشستنم کللللللللیییی خجالت کشیدمخنده

از اون موقع یاد گرفتم که دیگه درست مثل خانوما بشینم پای

کامپیوتر ولی یه ذره صاف نشستن سخته نه؟؟؟خوشمزه

شما چی جوری میشینین؟؟؟ مژه