سلامــــــــــــــــــــــــــــ!!!!!!!!

خواهرم که سرش گرم بود دوستاش پیشش بودن...گاوچران

منو مامانم یعنی فقط من خیییییییییییییییلیییییییی حوصلم سر رفته بود.

به مامانم گفتم بیا بریم بیرون خییلیی حوصلمــــــــــ ســـــــــر رفتـــــــــــــه

گفت باشه حالا نمیدونستم کجا بریممممکلافه

یــــــهــــــــو مامانم گفت بیا بریم تو مترو یه چند تا ایستگاه همینجوری میریم

بعدشم که خسته شدیم دوباره برمیگردیمقهقههقهقهه

یعنی کلللللییییی خندیدیماااااااااا

اخرشم رفتیم یه پارک اونجا هم انقدر من از پارکش بدم میاد ولی خوب مجبور بودم دیگهگریه 

نظرررررررررر یادتتتتتتتتتت نرهههههههههههماچ