قرار شده بود که کلاس فوق العاده بذارن برامونخوشمزه

بعدش که کلاس تموم شد اومدیم بیرون دیدم واااااااای

مامانامون چه برنامه ای چیدنننننننتعجب

میخوستن زیرانداز و ناهار و پاسور و لپ تاپ و کلللی

چیزای دیگه بیارن که حوصلشون سر نرهنیشخند

من انقدر خندم گرفته بوووووووووووووووودددددددددد

ولی خوب بلخره حوصلشون سر میره دیگه چیکار میتونن بکننقلب

نظرتون چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سوال