درست بشین دیگه...!!!!

سلاااااااام چطوریننننننن؟؟؟منکه خییلیی بدم!!!چون هم ترم نجوم داره تموم میشهگریه

هم مدرسه داره شروع میشه

اصن اینا رو ولش کن هر چی بیشتر در موردشون حرف بزنم بیشتر غصه میخورم.ابله

امروز تو مترو یه پسره حدود6 سالش بود کناره من نشسته بود....

بعد حالا کلااااااا تکیه داده بود به من انگار من پشتیم.عصبانی

ارنجشم داشت فرو میرفت تو پام....نگران

اعصابمو کلللی خورد کرد خوب درست بشین دیگــــــــــــــــةمنتظر

اخرش اومدم اروم بهش بگم که درست بشینه و به صندلیش تکیه بده..

که اصن هنوز نگفته بودم ولی خودش دیگه درست

نشست.....کاش زودتر این تصمیمو گرفته بودماااانیشخند

نظررر یادتتتتتتت نرهههههههبغلماچ 

/ 3 نظر / 3 بازدید
ساغر محسن!

من وقتی میخوووووام حرص کسیو در بیارم معمولا ازین کارا میکنم[نیشخند]

علیرضا

نه بابا پسر خوبی بوووده،حواسش نبوده[چشمک][قلب]

سارا

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![سوال]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!